วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมควบคุมภายในฯ  สพม.8  นายจตุรงค์ สุขแก้ว