วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00    โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ 4) (วันที่ 2)  จ.สุพรรณบุรี  นายจตุรงค์ สุขแก้ว